LivInvest AB

Tel: 0708-87 62 08

Förköpsinformation försäkringsförmedling LivInvest City AB

Information om LivInvest City

LivInvest City AB - nedan kallat Bolaget - är ett privatägt företag som enligt lagen om försäkringsförmedling och (2005:405) har följande tillstånd: 

  • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser 

  • Investeringsrådgivning om fondandelar

Bolaget är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) och de anställda förmedlarna är även anslutna och licensierade hos Insuresec, samt branschorganisationen Tydliga. Dessa är organisationer som verkar för att skapa och upprätthålla ett förtroende för branschen, samt viss tillsyn för finansiella rådgivare, med fokus på gott konsumentskydd. 
Våra tillstånd hittar du hos Finansinspektionen via https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=67234  

Anknutet Värdepappersombud

Bolaget är även anknutet ombud till Garantum Partner AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Bolaget ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Partner ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum Partner, Klagomålsansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tfn nr 08 - 440 10 90. E- post: klagomal@garantum.se.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen är tecknad hos Argo Global SE via Nordeuropa försäkring, Box 560 44, 102 17 Stockholm. 08-664 51 00. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Bolaget kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen. Vid skada,
tel nr 08-411 11 60 (Per Bryner)
Drabbas kunden av skada eller ekonomisk förlust där kunden anser att förmedlarens agerande har vållat denna, 
har kunden möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Den högsta ersättning som kan be talas ut för en 
skada är 1 250 618 Euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 501 236 Euro. 
Försäkringsbelopp för fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar är EUR 500,000 per skada, max ERU 750,000 per år.
Om kunden anser sig ha lidit en skada är det viktigt att anspråk framställs utan dröjsmål för att undvika att rätten 
till skadestånd eller försäkringsersättning går förlorad. Kunden kan vända sig direkt mot försäkringsbolaget. 

Kundkategorisering
Bolaget har klassat sina kunder i kategorin ”Icke-professionella” och dessa har därmed högsta skyddsnivå. 
Om Bolaget klassat kund annorlunda skall detta särskilt anges. 

Intressekonflikter

Bolaget arbetar löpande med att identifiera potentiella intressekonflikter som möjligen skulle kunna inträffa i verksamheten. Utgångspunkten är alltid att kundens intresse ska sättas i första hand och att potentiella intressekonflikter ska undvikas.
Intressekonflikter kan trots allt uppstå mellan en kund och Bolaget, inklusive chefer, medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till Bolaget eller mellan två eller flera av kunder. När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas:


• Är det sannolikt att Bolaget, dess ägare eller någon av de anställda kan erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad?
• Har Bolaget, dess ägare eller någon av de anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som föreslås för kunden?
• Har Bolaget, dess ägare eller någon av de anställda ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kund eller kundgrupps intressen framför kundens intressen?
• Bedriver Bolaget, dess ägare eller någon av de anställda samma slag av verksamhet som kunden?
• Kommer Bolaget, dess ägare eller någon av de anställda att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med den tjänst som rekommenderas till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten?


Bolagets kunder skall alltid komma i första hand när det finns en möjlig risk till intressekonflikt mellan en kund och Bolaget eller till Bolaget närstående person/bolag. Detta gäller alla situationer där det finns minsta tveksamhet vad gäller lämpligheten att träda in ien affärsrelation eller i samband med att man skall utföra ett kunduppdrag.
Om Bolaget identifierar potentiella intressekonflikter som skulle kunna inträffa i verksamheten skall Bolaget:


• I första hand bedriva sin verksamhet på ett sätt så att potentiella intressekonflikter i möjligaste undviks,
• i andra hand vidta sådana åtgärder så att intressekonflikter åtgärdas och hanteras så att kunden inte riskerar att drabbas,
• i tredje hand, när en intressekonflikt identifierats och inte kan undvikas i verksamheten, informera kunden om den aktuella intressekonflikten och hur bolaget valt att hantera denna. En identifierad intressekonflikt rör ersättningar. Dessa hanteras på två sätt. Antingen betalas ersättning för utförda tjänster direkt av kunden till Bolaget, alternativt erhålls ersättningar från annan part, som betalar för kundens räkning via de avgifter som tas ut för kundens räkning. I kundens rådgivardokumentation upplyser vi alltid kunden om ersättningens storlek och art.
Om det föreligger den minsta risk för en intressekonflikt mellan en kund och Bolaget skall ärendet alltid diskuteras med VD/ regelansvarige. VD /regelansvarige skall rapportera väsentliga incidenter vid varje ordinarie styrelsemöte. I samband med denna rapportering skall detaljer även lämnas kring vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporterade händelser. Mer information om Bolagets interna riktlinjer kring intressekonflikter kan tillhandahållas av Bolaget.

Kvalificerat innehav – fristående aktör 
Bolaget eller dess anställda förmedlare vare sig äger eller ägs till några delar av något försäkringsföretag, fondbolag eller värdepappersbolag som bolaget arbetar med.

Kommunikation
Bolaget kommunicerar på svenska med kunden. Kommunikation sker via personliga möten, brev, epost och telefon. 

Priser och avgifter 

Vid förmedling av försäkringar erhåller Bolaget ersättning från försäkringsbolagen, som tar ut avgifter från kunden. Vid löpande försäkringsavtal utges ofta dels engångsersättning (så kallad up-front), dels löpande ersättning, (så kallad beståndsersättning). Nivån på ersättningen är beroende på avtalets längd, premiens storlek samt valt förvaltningsalternativ. 
Bolagets ersättning uppgår till ca 30-50 % av försäkringsbolagens avgiftsuttag från kunden. I de fall kunden avslutar ett löpande sparande får Bolaget betala tillbaka hela eller en del av erhållen ersättning, genom ett så kallat annullationsansvar. 
Bolagets förmedlare redovisar alltid dessa ersättningar i kronor, alternativt i procent om annan beräkning inte är möjlig. 
Vid förmedling av fondandelar eller strukturerade produkter inom försäkring utbetalas ersättning från produktbolagen. 
För fonder är ersättningen till Bolaget ca 0,15 - 0,6 % per år av fondvärdet. För strukturerade produkter gäller ca 0,4 - 0,5 % per löpår som placeringen har, plus courtage, som produktbolaget/ arrangören tar ut vid teckning av produkten och som erläggs av kunden.
Bolaget har gjort en utvärdering av flertalet aktörer inom försäkringsmarknaden och arbetar med följande parter: 
Danica Pension, DKV hälsa, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, samt de produkter vi upphandlat centralt via Tydliga i syfte att kunna ge konkurrenskraftiga villkor för våra kunder.
Bolaget lämnar detaljerad information om försäkringens priser och avgifter samt Bolagets ersättningar i kunddokumentationen av rådgivningsmötet. Bolaget lämnar på förfrågan ytterligare information. 

Klagomålshantering

Kund som inte är nöjd med Bolagets/sin förmedlares tjänster är välkommen att kontakta Bolagets klagomålsansvarige Göran Hammarström, goran.hammarstrom@livinvest.se, telefon 0708-377898, eller per brev. Se även ytterligare information på Bolagets hemsida. 
Kunden kan också erhålla vägledning från: 
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring 
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200 - 22 58 00. 
Besöksadress: Karlavägen 108. www.bankforsakring.konsumenternas.se. 
Konsumenter har också möjligheten att få sin rätt prövad av Allmänna Reklamationsnämnden ARN Box 174, 101 23 Stockholm,www.arn.se, telefon 08-508 860 00. Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin rätt prövad. 

 

Tillsynsmyndighet & Registrering 

Bolaget är reglerat och har tillstånd av Finansinspektionen. Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm Telefon: 08-787 80 00 
E-post: finansinspektionen@fi.se Fax: 08-24 13 35 samt registrerat hos Bolagsverket. Adress: 851 81 Sundsvall Telefon: 0771-670 670 E-post: bolagsverket@bolagsverket.se Fax: 060-12 98 40 
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling. 
Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.