top of page

Förköpsinformation försäkringsdistribution

LivInvest City AB

Information om LivInvest City

LivInvest City AB - nedan kallat Bolaget - ”) är en försäkringsdistributör som enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) innehar tillstånd hos Finansinspektionen för:  

  • Försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser

Bolaget är inte knutet till något specifikt försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.
Bolaget har gjort en utvärdering av flertalet aktörer inom försäkringsmarknaden och har gjort ett selektivt urval. De bolag som ingår i urvalet för personförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, Futur, Movestic, DKV Hälsa.
Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via branschorganisationen Tydliga.

Detta för att du som kund ska få en försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål.

 

Kontaktuppgifter

LivInvest City AB
Organisationsnummer: 556521-9465
Postadress: Bifrostvägen 5, 163 55 Spånga
Telefonnummer: 0708-876208 /0708-377898
Besöksadress: Kungsgatan 29, 7tr, Stockholm
E-postadress: info@livinvest.se
Webbadress: http://www.livinvest.se

Inloggning kundwebb (Leo): https://www.leosys.se

Anknutet Värdepappersombud

Bolaget är även anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Bolaget ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Eventuella klagomål skall anmälas till Garantum, Klagomålsansvarig, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tfn nr 08 - 440 10 90. E- post: klagomal@garantum.se.

 

Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan. Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

Konsumentverket                                                          Finansinspektionen                                                Bolagsverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad                           Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm             Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 0771-42 33 00                                                Telefon: 08-787 80 00                                           Telefon: 060-18 40 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se        E-post: finansinspektionen@fi.se                           E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se                        Webbplats: www.fi.se                                             Webbplats: www.bolagsverket.se


Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att begära att få veta om en anställd hos bolaget har rätt att distribuera försäkringar och om den rätten är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Du hittar våra tillstånd här:  https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=67234   

 

Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

Kommunikation

Du som kund har rätt att få denna och viss annan information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning i pappersform. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information tillställt dig personligen via din kundportal eller e-post. I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet att ta emot sådan information som avses ovan via internet och e-post. Värdebesked, personuppgifter och annan känslig information skickas alltid via säker epost och sparas inte lokalt i de anställdas epostprogram. Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget
Via kundportalen uppdaterar du även din familjesituation. Du som kund har alltid rätt att på begäran få den information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform.  All kommunikation sker på svenska men viss information går att få på engelska.

 

Information om vår personal och kunskapskrav

Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som verkar under Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga kunskapstest.

 

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet. I de fall Bolaget erhåller ersättning (provision) kommer vi redovisa storleken på den och hur den betalas ut i samband med distributionstillfället.
I de fall Bolaget tar ut ett arvode från dig som kund för distribution och administration av försäkringen kommer vi att skicka dig en fakturera enligt överenskommelse.

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

En identifierad intressekonflikt är att Bolaget kan erhålla olika ersättningar från olika försäkringsbolag och fondbolag. En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga centralt och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. Vid varje rådgivningstillfälle redovisar vi den förmedlingsersättning som utgår.

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning.  Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.

 

De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter enligt ovan är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens

intressen skadas. Det är därför av vikt att Bolaget alltid jämför olika alternativ och för kund motiverar givna råd på ett transparent och belysande sätt.

 

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos HDI Global via Nordeuropa Försäkring. Kontakt: Per Bryner. Adress: Box 56044,102 17 Stockholm.

Vid skada kontakta: Sedgwick Sweden AB 08-98 33 60. E-post:  info@se.sedgwick.com .Webbadress: http://www.nordeuropa.se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar. 

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se 
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Bolagets klagomålsansvarige: Göran Hammarström, goran.hammarstrom@livinvest.se , telefon 0708-377898, eller per brev.

Se även ytterligare information på Bolagets hemsida.

Kvalificerade innehav

Bolaget eller dess anställda förmedlare vare sig äger eller ägs till några delar av något försäkringsföretag, fondbolag eller värdepappersbolag som bolaget arbetar med.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR -   innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar som en bilaga till denna förköpsinformation.

 

Tydliga

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är en ledande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag ca 270 försäkringsdistributörer anslutna till sig på 60 orter runt om i landet. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.

Svenska försäkringsförmedlares förening

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), www.sfm.se

Insuresec och SWEDSEC

Bolaget och deras rådgivare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.  InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen. InsureSec, www.insuresec.se

Som anknutet värdepappersombud till Garantum Fondkommission, så finns även en aktiv licens hos SwedSec, som arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden och verkar för att stärka kundskyddet på finansmarknaden genom bland annat kunskapskrav och årliga tester, samt översyn. https://www.swedsec.se/

bottom of page