top of page

Klagomålsansvarig

Klagomålsinstruktion för LivInvest City AB

LivInvest City lämnar vid inledande av kundrelation information om hur eventuella klagomål mot

företaget och dess anställda går till och hanteras. Kund informeras också om vem som är

klagomålsansvarig samt om möjligheterna för kund att pröva en tvist hos Allmänna

reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos skiljedomstol om så avtalats.


Inkomna klagomål registreras och dokumenteras på ett säkert och varaktigt sätt. Dokumentationen

arkiveras på ett sådant vis att det i efterhand går att följa hanteringen av ärendet. Den

dokumenterade informationen sparas så länge som det behövs med hänsyn till ärendets karaktär,

försäkringsförmedlarens eller kundens behov av dokumentationen.


Inkomna ärenden handläggs av Göran Hammarström – adress, telefon och epost - se nedan.

Klagomålsansvarig fattar beslut i klagomålsärendena. Om så behövs fattas beslut i ärende i samråd

mellan klagomålsansvarig och företagets ledning.


Alla klagomål som inkommer till LivInvest City besvaras snarast möjligt. För det fall vi inte har

möjlighet att besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att det togs emot, informeras klaganden

om hur den fortsatta handläggningen av klagomålet kommer att ske.


Ett klagomål hanteras alltid med tillbörlig omsorg. Som ett led i detta besvaras alltid klagomålen

sakligt och korrekt. Klagomålet besvaras skriftligen, eller muntligen om så önskas. Kunden informeras

alltid om att möjlighet till skriftligt bemötande finns.


För det fall klagomålet bedöms ogrundat och därmed avvisas, informeras kunden om skälen för att

klagomålet avvisas. I samband med att klagomålet avvisas lämnas också information om

möjligheterna att pröva ärendet hos Allmänna reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos

skiljedomstol om så avtalats.


Klagomålsansvarig informerar fortlöpande anställda och ledning om antalet inkomna ärenden, det

som klagomålen berör samt om klagomålens utgång.


Anställda hos LivInvest City har en kopia av denna instruktion och informeras fortlöpande om

eventuella förändringar.


Instruktionen ses fortlöpande över och revideras vid behov.


Denna klagomålsinstruktion är fastställd/reviderad den 1 sept 2012.

bottom of page